W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej.

Data publikacji strony internetowej: 2022-01-04.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niektóre dokumenty są w formie uniemożliwiającej odczyt znajdującego się w nich tekstu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Dorota Skotnicka. Kontakt: dyrektorATmbp-podkowalesna.pl, tel. 571 271 770. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej odpowiada Dorota Skotnicka, dyrektorATmbp-podkowalesna.pl, tel.571 271 770.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Adres siedziby: ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna
Przystanek komunikacji miejskiej: WKD Podkowa Leśna Główna
Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Błońskiej.
1. Opis dostępności wejścia do budynku:
Wejście główne widoczne jest na tle fasady budynku.
Wejście główne jest oświetlone.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek do drzwi.
Przy drzwiach wejściowych znajduje się próg i stopnie.
2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Szerokość korytarzy uniemożliwiają poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
Na każdym piętrze jest toaleta
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
Budynek nie posiada wind.
Schody w budynku są proste, o równej wysokości.
Powierzchnie schodów uniemożliwia potykanie się.
Schody posiadają poręcze.
Budynek nie ma dostępu dla osób na wózkach.
3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych
Pomieszczenia są oznaczone w sposób zgodny z ERP
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Na każdym piętrze jest toaleta
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych
Na każdym piętrze jest miejsce do wypoczynku
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Możliwa jest komunikacja z wykorzystaniem osoby trzeciej towarzyszącej podczas wizyty
Możliwe jest skorzystanie z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej w sposób alternatywny – książka na telefon, pracownicy biblioteki dojeżdżają do czytelnika w ustalone miejsce.
4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Brak miejsc parkingowych.
Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma tłumacza języka migowego. Miejska Biblioteka Publiczna im. Poli Gojawiczyńskiej za pośrednictwem strony internetowej https://migam.org umożliwia połączenie się z tłumaczem języka migowego.

Aplikacje mobilne

Brak