W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Skargi i wnioski

XML

Treść

Skargi i wnioski kierowane do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej rozpatrywane są zgodnie z przepisami:
Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego - (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jednolity Dz . U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami).


Przyjmowanie skarg i wniosków kierowanych do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej należy do: Dyrektora oraz upoważnionych Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej.

ORGANIZACJA ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

 1. Skargi i wnioski Czytelników przyjmują Dyrektor oraz dyżurujący bibliotekarze - pracownicy merytoryczni, którzy przekazują je do załatwienia Dyrektorowi od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej z siedzibą w Podkowie Leśnej.
 2. Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor, po otrzymaniu od właściwych merytorycznie pracowników wyczerpujących wyjaśnień wszystkich istotnych okoliczności sprawy, ustosunkowania się do zarzutów, propozycji, uwag oraz informacji o podjętych działaniach.
 3. Po rozpatrzeniu przez Dyrektora, załatwienie skargi lub wniosku jest realizowane przez Dyrektora lub wskazanego przez niego pracownika.
 4. W każdym przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie, osoba załatwiająca skargę lub wniosek obowiązana jest w porozumieniu z Dyrektorem powiadomić wnoszącego na piśmie o przyczynach nie załatwienia ich w terminie i wyznaczyć nowy termin.
 5.  W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej w przypadku nieterminowości załatwienia skargi lub wniosku prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, którego wynikiem jest decyzja Dyrektora dotycząca rezygnacji z nich lub podjęcia kroków dotyczących odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej lub innej przewidzianej w przepisach prawa.
 6. Bezpośredni nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor.
 7. Wszystkie skargi pisemne podlegają rejestracji, z wyjątkiem skarg anonimowych.
 8. Rejestr skarg prowadzi wyznaczony pracownik.
 9. Skargi winny być załatwiane niezwłocznie.
 10. Udzielenie odpowiedzi na skargi jest odnotowywane w Rejestrze skarg.
 11. Przyjęcia obywateli w sprawach skarg i wniosków dotyczących działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej przez Dyrektora oraz upoważnionych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach.
 12. Przyjęcia przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej odbywają się we wtorki w godzinach od 9.30 do 10.30.
 13. Przyjmujący skargi i wnioski potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
 14. Pisma zawierające skargi i wnioski muszą zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) wnoszącego skargę lub wniosek.
 15. Informacje o dniach i godzinach przyjęć w sprawach skarg i wniosków przez Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej są umieszczone w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej mieszczącej się przy ul. Błońskiej 50 w Podkowie Leśnej.
 16. Skargi i wnioski powinny być składane w jednej z następujących form:
  a) przesłanie pocztą na adres: Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej, ul. Błońska 50, 05-807 Podkowa Leśna,
  b) przesłanie elektroniczne na adres sekretariat@mbp-podkowalesna.pl
  c) złożone pisemnie upoważnionemu pracownikowi w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Poli Gojawiczyńskiej.